Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

Dětská skupina ŠKOLIČKA SOVIČKA zajišťuje hlídání dětí předškolního věku od 1roku do 6 let věku dítěte. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající z vyhlášky č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých s počtem 24 dětí.

Hlavním cílem ŠKOLIČKY SOVIČKY je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímat barvy, tvary, poznávat různé materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Pomáháme v navazování nových kamarádských vztahů a začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vytváření harmonického a laskavého prostředí. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí, poskytovat dětem pocity bezpečí a jistoty.

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.

Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.

Dětem napomáháme zvyšovat jejich představivost, slovní zásobu, schopnosti myslet v širších souvislostech a rovněž rozvíjet schopnosti lépe formulovat své myšlenky. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami.

Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné i hrubé motoriky, posilujeme koncentraci pozornosti, paměti a další kreativní činnosti, které jsou přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním potřebám každého dítěte.

Během týdne se pravidelně střídají převážně tyto hlavní činnosti:

  • Výtvarné tvoření – malování vodovými, temperovými barvami, kreslení pastelkami (dbáme na správné držení štětce, pastelky), práce s dalšími materiály (jemná motorika).
  • Hudební aktivity – společný zpěv, učení se nových písniček, vnímání melodie, rytmu. Pohybové aktivity – cvičení (hrubá motorika‐rovnováha, pružnost, obratnost, postřeh).
  • Hrátky s knížkou – vyprávění pohádek, příběhů, básniček, práce s knížkou k danému tématu (rozvoj řeči, myšlení – pojem nahoře-dole, vpředu, vzadu, malý-velký apod.)

Během svého pobytu ve ŠKOLIČCE SOVIČCE získávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí.

OBLAST BIOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Zachovávat správné držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“:

  • Jazyk a řeč
  • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie
  • Sebepojetí, city a vůle

Správně vyslovovat, ovládat dech, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, formulovat otázky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, naučit se zpaměti krátké říkanky, poznat některá písmena, číslice, projevovat zájem o knížky.

Soustředit se na činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

Na určitou dobu se odloučit od rodičů, rozhodovat o svých činnostech a uvědomovat si svou samostatnost, ovládat své city a přizpůsobovat své chování situacím, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky a umět je vyjádřit, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem kolem nás, vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas, odmítnout nechtěné, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru, respektovat pravidla.

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Navazovat kontakty, překonat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ – DÍTĚ A SPOLEČNOST

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje. Učit se, chovat a jednat s ohledem na druhé.

OBLAST ENVIROMENTÁLNÍ – DÍTĚ A SVĚT

Založit u dítěte podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností. Výchova a péče probíhá po celý den pobytu dětí ve ŠKOLIČCE SOVIČCE při všech činnostech. Činnosti probíhají formou plánovaných tématických celků, které na sebe navazují.

 

ŠKOLIČKA – ZAJÍČCI

ŠKOLIČKA – ZAJÍČCI

Pondělí až Pátek 7:00 - 17:00

Děti mají možnost seznámit se v průběhu roku s různými druhy sportu, které jsou zaměřeny především na rozvoj pohybových dovedností a sportovních schopností, a jsou přizpůsobeny jejich možnostem. Součástí našeho programu je zdravé stravování. Průběžně dokumentujeme rozvoj a pokroky Vašeho…

JESLE – KRTEČCI

JESLE – KRTEČCI

Pondělí až Pátek 7:00 - 17:00

Naší výhodou je, že děti při přechodu z jeslí do školky zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším. I přes tuto symbiózu jeslí se školkou nabízíme výuku v malých skupinkách, které zajištují pro…